RODO

NSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Ląd. Można się z nim skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 11, 24-100 Puławy.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach to: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
 3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c). Ich podanie jest wymogiem ustawowym,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Miasta Puławy, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, CUW
  w Puławach.
 5. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej), a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
 6. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
 7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

„Monitoring wizyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 11, 24-100 Puławy.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, parking szkolny, korytarze budynku, łazienki, obrys budynku szkoły.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 24 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna profilu na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obserwowaniem profilu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina (zwanego dalej Profilem) i aktywnością użytkowników portalu Facebook obserwujących Profil (zwanych dalej Użytkownikami), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina, Wróblewskiego 11 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem) na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954) oraz art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuje, że:

 1. Jest Administratorem danych dla dobrowolnie podanych  danych  osobowych Użytkowników.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina, Wróblewskiego 11 w Puławach można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie (24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83), telefonicznie (tel. 81 458 63 09), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (rodo@cuwpulawy.pl)
 3. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Innymi  słowy,  podstawą przetwarzania  danych  Użytkowników  jest  prawnie  uzasadniony interes  Administratora, polegający  na  promocji  działalności  Administratora,  poszerzaniu  społeczności  jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
 6. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o  Użytkownikach  ma  dostęp  właściciel portalu społecznościowego Facebook
  a  wszystkie  interakcje  na  profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  adres:  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Powrót na początek strony