Szkoła Podstawowa

Plakat promocyjny 1 (2).png

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2024 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2018 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2023/2024),

albo

  • dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka składają wniosek ze wskazaniem maksymalnie trzech wybranych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  • Rodzice/opiekunowie prawni:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem elektronicznym,

lub

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,

lub

  • pobierają druk wniosku w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

Link do naboru elektronicznego do klas pierwszych www.pulawy.rekrutacje.edu.pl

Powrót na początek strony