Historia szkoły

Historia szkoły

Jesienią 1961 roku w Puławach rozpoczęto budowę Zakładów Azotowych – największych w Europie zakładów produkujących nawozy sztuczne. Wraz z rozwojem „wielkiej chemii” zamieniła się struktura mieszkańców Puław. Do pracy w „Azotach” zgłaszali się ludzie niemal z całego kraju. Budowano, więc w dość szybkim tempie osiedla mieszkaniowe wraz z takimi obiektami towarzyszącymi jak: sklepy, pawilony usługowe, przychodnie, żłobki, przedszkola i szkoły. Jedną z nich była SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, którą oddano do użytku 1.09.1966 roku. Kierownikiem placówki została pani mgr Teresa Klimek. Poważnym utrudnieniem w rozwijaniu rytmicznej pracy szkoły było umieszczenie w jej lokalu kilku oddziałów Szkoły Podstawowej nr 6, której budynku nie oddano do użytku w przewidywanym terminie. Normalizacja życia szkoły nastąpiła dopiero pod koniec roku kalendarzowego, z chwilą wyprowadzenia oddziałów SP nr 6 do własnego budynku. Dla upamiętnienia współpracy z wojskiem w urządzaniu pracowni szkolnej i zagospodarowaniu terenu postanowiono nadać Szkole Podstawowej nr 5 imię 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 10.10.1968 roku. Rok później (22.11.1969) szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym samym dniu została odsłonięta tablica upamiętniająca jej imię. Od początku istnienia szkoły kadra pedagogiczna była zainteresowana wprowadzaniem nowych metod nauczania. Szkoła Podstawowa nr 5 była jedną ze szkół eksperymentalnych w powiecie puławskim. Pod opieką naukową prof. K. Lecha i dr E. Fleminga nauczyciele klas IV-VIII prowadzili lekcje w nowatorski sposób. W roku szkolnym 1970/71 rozpoczęto pracę nad wdrażaniem nowego systemu  wychowawczego. Nauczyciele zapoznali się z koncepcją wychowawczą prof. Z. Krzysztoszczek, H. Muszyńskiego i K. Lewina. Spośród wielu propozycji postanowiono rozpocząć pracę nad rozszerzoną oceną ze sprawowania i rozwijaniem samorządności uczniów. W roku szkolnym 1974/75, na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania Instytut Badań Pedagogicznych rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 5 kolejny eksperyment pedagogiczny, którego przedmiotem były metody, formy i organizacja pracy z uczniem zdolnym w przyszłej szkole dziesięcioletniej. Kierownictwo zespołu badawczego objęła dr Danuta Nakoneczna, a opiekę naukową sprawował prof. dr Wincenty Okoń. Prace eksperymentalne w szkole prowadzili m.in. Irena Arend, Mieczysława Kutyna, Genowefa Trębas, Jadwiga Szymczyk-Pyczek, Maria Rogalska, Krystyna Mierzejewska, Danuta Brodzik, a później dołączyły: Anna Łubiarz, Janina Pytka, Józefa Sadurska, Halina Lemieszek, Irmina Polak, Stefania Prażmo, Łucja Zwierzchowska. Nowe metody nauczania realizowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 budziły zainteresowanie w kręgach oświatowych w kraju i za granicą, w związku z czym szkołę odwiedziły liczne delegacje (NRD, ZSRR, Bułgaria, Japonia). W 1974 r. przyznano szkole medal K.E.N. Podsumowania prac eksperymentalnych dokonało kolegium Inspektora Szkolnego 6.01.1977r., a 21.04 tegoż roku naukowcy z Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie przeprowadzili w szkole wizytację tych prac, oceniając je bardzo  wysoko. Równolegle z realizacją eksperymentów naukowych kadra szkoły angażowała się w rozwijanie  zainteresowań uczniów. Prężnie działały koła przedmiotowe, zespół teatralny, chór  szkolny. Ten ostatni kilkakrotnie zdobywał I miejsce w  wojewódzkich przeglądach zespołów muzycznych i wokalnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr  5 odnosili sukcesy sportowe w grach zespołowych i lekkiej atletyce, a od 1971 r. także w pływaniu. Wtedy to objęto nauką pływania dzieci klas pierwszych. Nauczyciele wf: A. Chudziński i R. Kowalczyk zaczęli skupiać wokół siebie dzieci uzdolnione w tej dziedzinie. W roku szkolnym 1975/76 powstała pierwsza klasa pływacka. Inicjatorem wszystkich poczynań była, nie żyjąca już, pierwsza dyrektorka placówki, Pani Teresa Klimek. Efektem tak prowadzonej szkoły były osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, wysoki poziom edukacyjny, sukcesy sportowe i uznanie w środowisku. Od 1.02.1982 r. funkcję dyrektora szkoły objął Pan Jan Falkowski. Od 1.09.1982r. Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskała status placówki sportowej. Na profil sportowy szkoły składały się dwie dyscypliny: pływanie i piłka ręczna. Kadrę szkoleniową stanowili oprócz R. Kowalczyka i A. Chudzińskiego: M. Daniel , H. Papiernik, W. Kowalski i J. Witaszek. Dnia 1.09.1984 r. na wniosek dyrektora szkoły mgr. Jana Falkowskiego doszło do utworzenia Liceum Sportowego, co utalentowanej młodzieży dało możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej i równocześnie rozwijania uzdolnień sportowych. W latach 1985-1988 staraniem dyrektora Jana Falkowskiego szkoła została rozbudowana. Przybyły dwie sale lekcyjne, duża sala gimnastyczna i siłownia. W 1986 r. Kurator Oświaty i Kultury w Lublinie powołał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 5 i III Liceum Ogólnokształcące z klasami o profilu sportowym. Okres ten zaznaczał się wieloma sukcesami sportowymi. Nie sposób wyliczyć ich w jednym krótkim opracowaniu. Uczniami tej szkoły są wielokrotni mistrzowie Polski w pływaniu, olimpijczycy: Anna Uryniuk i Krzysztof Cwalina, a także piłkarze ręczni, mistrzowie Polski juniorów z 1991r., występujący w Szkolnym Klubie pod nazwą SKS „Piątka”. W roku szkolnym 1991/92 funkcję dyrektora szkoły ZSO nr 2 pełniła pani Teresa Ignaszewska. Od 1.09.1992 r. do 31.01.2001 dyrektorem szkoły była Pani Irena Siekierska, kontynuatorka dobrych tradycji szkoły, dbająca o jej jak najlepszy wizerunek w mieście. W ostatnich latach budynek szkoły został wyremontowany. Pracownie zostały  wzbogacone o sprzęt elektroniczny. Powstała pracownia komputerowa wyposażona w nowoczesną sprzęt. Z dniem 1 września 1999 r. w ZSO nr 2, w wyniku reformy polskiego systemu edukacji, naukę rozpoczęto w 3-letnim gimnazjum i 4-letnim liceum (wg starego systemu). Uczniowie młodszych roczników zostali przeniesieni do  Szkoły Podstawowej nr 6. Od 01.02.2001 do 31.08.2007 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Halina Osiecka. Była ona inicjatorką wielu rozwiązań dydaktycznych, zwłaszcza na płaszczyźnie nauczania języków obcych. Powstały grupy międzyklasowe w liceum, w których również uczy się języków obcych na różnych poziomach zaawansowania. Odbywały się zajęcia z lektorami, czyli rodowitymi mieszkańcami Anglii i Irlandii, uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w wyjazdowych obozach językowych, na których doskonalili komunikację w językach obcych (j. niemiecki, j. angielski). W 2002 r. rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Wolontariusza. Zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci, Pallotyńska Adopcja Serca, „Gorączka złota”, wizyty w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami i w przedszkolach, pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz współpraca z DOA to tylko niektóre z działań podejmowanych przez członków Klubu. Innym sposobem uwrażliwiania młodzieży na potrzeby innych jest w naszej szkole współpraca z Domem Dziecka oraz przygotowywanie kiermaszów świątecznych (od 2004 r.), z których dochód przekazywany jest na potrzeby puławskiego Hospicjum. W roku szkolnym 2002/03 ZSO im. F. D. Kniaźnina jako jedna w trzech w województwie otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”. Pani dyrektor należała do zwolenników interdyscyplinarnego, holistycznego ujęcia wiedzy. Pod jej kierownictwem odbywały się w ZSO Nr 2 liczne sesje naukowe, wykłady, panele informacyjne, warsztaty medialne, m.in. sesja naukowa „Człowiek jako tajemnica” przy współpracy katedry filozofii i socjologii UMCS. Zapoczątkowane zostały imprezy cykliczne: Dni Kultury Polskiej, Angielskiej, Niemieckiej, Festiwal Nauki i inne przedsięwzięcia, w których młodzież gimnazjum i liceum miała okazję do konfrontacji zdobytej wiedzy w praktyce. W roku szkolnym 2004/2005 ZSO otrzymał imię F. D. Kniaźnina. Uroczystość nadania imienia była połączona z I zjazdem absolwentów. Od 2006 r. nasza szkoła jest organizatorem miejskiego „Przeglądu Kabaretowo-Wokalnego Szkół Ponadgimnazjalnych Szansonada”. Pani dyrektor dbała o wizerunek szkoły nie tylko w aspekcie dydaktyczno-wychowawczym. Nadzorowała bowiem liczne prace remontowo-budowlane. Ostatnim znaczącym przedsięwzięciem była przebudowa boiska szkolnego. Od 01.09.2007 dyrektorem szkoły jest mgr inż. Bożena Strzelecka. Przywiązuje ona znaczną wagę do rozwoju intelektualnego uczniów, dzięki czemu kontynuujemy rozpoczęte w latach poprzednich inicjatywy: sesje naukowe („Człowiek a cywilizacja”), Festiwale Nauki, Dni Kultury Polskiej, Angielskiej i Niemieckiej. Zrealizowane zostały również projekty: „Nie podgrzewaj atmosfery”, „Woda – złotem Afryki”, „Studnia dla południa”. W tym czasie szkoła czynnie włączyła się w realizację projektów krajowych i międzynarodowych: „Szkoły równych szans” (2011 r.), Archimedes (2008-2012), Mały Archimedes (2010-2013). Efektem dużego nacisku na edukację językową jest udział naszych uczniów pod opieką nauczycielek języka angielskiego (E. Pawłowska, A. Jakubowska) w dwóch kolejnych edycjach projektu Commenius. W pierwszej (w latach 2008-2010) współpracowaliśmy ze szkołami z Austrii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji. Jako koordynatorzy drugiej edycji (2010-2012) współdziałaliśmy z placówkami z Turcji, Hiszpanii i Norwegii. W ramach projektu „Młodzież w lasach Europy”  uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w kraju i reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej (2011 r.), zajmując II miejsce. Imprezą, która szczególnie wpisała się w kalendarz szkoły, jest doroczna uroczystość ”Nasi Najlepsi”, w której od roku szkolnego 2008/09 przyznawane są statuetki „Kniaźnin” dla najlepszego ucznia i najlepszego sportowca oraz dyplomy w czterech kategoriach: nauka, sport, frekwencja oraz działania na rzecz szkoły i środowiska. Kontynuujemy również tradycje sportowe. Naszym absolwentem, trenującym pod okiem R. Kowalczyka,  jest wicemistrz świata i uczestnik olimpiady w Londynie – Konrad Czerniak. Z grona naszych uczniów wywodzą się również piłkarze ręczni grający w ekstraklasie szczypiorniaka (P. Dropek, M. Kurowski, K. Tylutki, A.Witkowski). ZSO Nr 2 im F. D. Kniaźnina może pochwalić się intensywną współpracą rodzicami oraz wieloma wewnątrzszkolnymi zasadami regulującymi i znacząco poprawiającymi dyscyplinę szkolną. Szczycimy się życzliwą atmosferą, umożliwiając uczniom rozwój w różnych dziedzinach życia.

Powrót na początek strony