Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom

Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Puławach

 1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
 2. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
 4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na rok szkolny. Na początku roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają odbiór podręczników w protokole odbioru znajdującym się w bibliotece szkolnej.
 5. Wypożyczony podręcznik rodzic/prawny opiekun zabezpiecza przed zniszczeniem (należy go obłożyć!). Książka jest oznaczona pieczątką szkołyz numerem użytkownika (np.1/1a/2015). Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki uczniów.
 6. Komplet bezpłatnych podręczników powinien być zwrócony do biblioteki
 7. w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.)
 8. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
 9. O  terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.
 10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać,rysować, wycinać, zaginać stron). Przed oddaniem kompletu podręczników uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym jest zobligowany do skontrolowania stanu podręczników i ewentualnej ich reperacji.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zakupu podręczników. W przypadku zniszczenia podręcznika uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń na czas zajęć może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
 14. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 15. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, podczas lekcji korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonego z biblioteki szkolnej.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2015r. poz.452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

Powrót na początek strony